Καταστατικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ (Τίτλος, έδρα, σκοπός, μέσα)

Άρθρο 1

Ιδρύεται Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης με την επωνυμία «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Λήμνου» με έδρα τη Μύρινα.

Άρθρο 2

Σκοπός της Ένωσης είναι:

α)   Η πνευματική, κοινωνική, επιστημονική και υλική εξύψωση των μελών της.

β)    Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων του Κλάδου.

γ)    Η συμβολή της στην επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων και στη βελτίωση της όλης Παιδείας του Ελληνικού λαού.

δ)    Η σφυρηλάτηση της ενότητας και της αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της.

ε)    Η προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων γενικότερα.

στ)  Η προώθηση και προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και η προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών, της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.

ζ)     Η έκφραση γνώμης για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος καθώς και η συμμετοχή της στις κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους.

Άρθρο 3

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών η ΕΛΜΕ μεταχειρίζεται τα παρακάτω μέσα:

α)   Συμμετέχει ως ενεργό μέλος στην ΟΛΜΕ (Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) και συνεργάζεται με κάθε νόμιμη Οργάνωση που επιδιώκει τη βελτίωση της Εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του Ελληνικού λαού.

β)    Διαφωτίζει με κάθε πρόσφορο μέσο την κοινή γνώμη και τους αρμόδιους παράγοντες για την κοινωνική και εθνική σημασία της αποστολής των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης και για εκπαιδευτικά ζητήματα.

γ)    Πραγματοποιεί εκδηλώσεις εθνικού, πολιτιστικού, παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου με συγκεντρώσεις, παραστάσεις, διαλέξεις, συνέδρια, περιοδείες, εκδρομές κ.λπ.

δ)    Δημιουργεί πνευματική εστία με βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, εντευκτήριο, αίθουσα εκθέσεων κ.λπ.

ε)    Εκδίδει έντυπο με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση κανονισμό που εγκρίνεται από Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ (Πόροι ΕΛΜΕ)

Άρθρο 4

 1. Οι πόροι της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Τακτικοί είναι η ετήσια συνδρομή των μελών της, που το ύψος της καθορίζει η Γενική Συνέλευση, έκτακτοι κάθε έσοδο από έκτακτες εισφορές, δωρεές, κληροδοσίες και περισσεύματα από γιορτές, παραστάσεις, εκδρομές κ.λπ.
 2. Κληροδοσίες και δωρεές υπό όρους γίνονται δεκτές με απόφασης της Γεν. Συνέλευσης και εφόσον δε γίνονται με όρους που δεσμεύουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τους σκοπούς της Ένωσης.
 3. Τα έσοδα της ΕΛΜΕ διατίθενται: α) Για έξοδα λειτουργίας Γραφείου, β) Για μισθούς υπαλληλικού προσωπικού, γ) Για την έκδοση περιοδικού και εκτύπωση κάθε είδους διαφωτιστικού και ενημερωτικού εντύπου, δ) Για έξοδα κινήσεως και παραστάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, ε) Για πληρωμή της ετήσιας συνδρομής των μελών της στην ΟΛΜΕ στο ύψος που ορίζει η Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας και μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπει το καταστατικό της ΟΛΜΕ, στ) Για οικονομική βοήθεια σε συναδέλφους που αντιμετωπίζουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες ύστερα από έγκριση του Δ.Σ., και ζ) Για κάθε άλλη ανάγκη της ΕΛΜΕ που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ (Μέλη)

Άρθρο 5

 1. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε κανονικά και επίτιμα. Κανονικά μέλη μπορούν να  γίνουν: α) Όσοι Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί υπηρετούν στα Σχολεία Μ.Ε. της Νήσου Λήμνου. β) Οι Καθηγητές της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και γ) Οι Καθηγητές των ισοτίμων Σχολείων προς τα Δημόσια, που εδρεύουν μέσα στη Γεωγραφική Περιοχή της ΕΛΜΕ.
 2. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση Γεν. Συνέλευσης Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί που πρόσφεραν εξαιρετική εκπαιδευτική ή πνευματική ή συνδικαλιστική δράση, με θετικό αντίκτυπο στην πραγματοποίηση των σκοπών της Ένωσης και του εκπαιδευτικού Συνδικαλισμού γενικότερα και που έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία.

Άρθρο 6

Η εγγραφή των κανονικών μελών είναι αυτοδίκαιη και γίνεται  ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου όπου αναφέρεται  ότι αποδέχεται το Καταστατικό και με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του έτους της εγγραφής.

Άρθρο 7

 1. Τα κανονικά μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν το λόγο σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και να εκθέτουν την άποψή τους σχετικά με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Επίσης δικαιούνται να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα (εκλέγειν και εκλέγεσθαι) και να ψηφίζουν κάθε φορά που γίνεται ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων.
 2. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ. μόνο μετά από απόφαση της Γ.Σ.
 3. Οφείλουν να εξοφλούν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση καταβάλλοντας μέχρι τέλους Δεκεμβρίου την ετήσια συνδρομή τους. Μόνο μετά την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων μπορεί ένα μέλος να ασκεί τα δικαιώματα που του παρέχει το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ (Επιβαλλόμενες   ποινές)

Άρθρο 8

 1. Γραπτή επίπληξη ύστερα από κλήση του μέλους σε γραπτή απολογία.
 2. Διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει με έγγραφη πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/4 των μελών προς τη Γ.Σ., η οποία και αποφασίζει για τη διαγραφή με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών ορίζοντας συγχρόνως και τη διάρκεια της διαγραφής. Πρόταση για διαγραφή μέλους μπορεί να στηριχθεί μόνο: α) Όταν μέλος βεβαιωμένα αντιτίθεται στους σκοπούς της Ένωσης ή αντιδρά στην υλοποίηση  αποφάσεων της Γ.Σ. β) Όταν συστηματικά παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης ή παρακωλύει τη λειτουργία της.
 3. Η απόφαση για τη διαγραφή μέλους δεν μπορεί να ληφθεί από τη Γ.Σ., αν προηγούμενα δεν έχει δοθεί η ευκαιρία στο υπόλογο μέλος να απολογηθεί και να αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του.
 4. Αν το υπόλογο μέλος δεν προσέλθει μέσα σε τακτή προθεσμία για απολογία και εξηγήσεις, τότε μπορεί η Γ.Σ. να πάρει απόφαση.

Άρθρο 9

Το μέλος που διαγράφηκε μπορεί με αίτησή του να ζητήσει από τη Γ.Σ. την επανεγγραφή του στην Ένωση μετά την πάροδο του χρόνου της διαγραφής του.

Άρθρο 10

Διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. όσα μέλη μετατίθενται ή αποσπώνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός διδακτικού έτους σε Σχολεία έξω από την περιοχή της ΕΛΜΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ (Διοίκηση, Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο)

Άρθρο 11

Την  ΕΛΜΕ διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο από 5 μέλη που εκλέγεται από τη Γ.Σ. για ετήσια θητεία. Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ένα μέλος.

Άρθρο 12

Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί Μ.Ε. που αποτελούν τακτικά μέλη της Ένωσης. Αποκλείονται από το Δ.Σ. Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί: α) Εφόσον είναι εκδότες ή διευθυντές εφημερίδας ή περιοδικού. β) Εφόσον έχουν αποσπασθεί με αίτησή τους εκτός της περιοχής της ΕΛΜΕ για ένα διδακτικό έτος.

Άρθρο 13

Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι’ αυτό το σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφησε το αργότερο σε 8 μέρες μετά τις αρχαιρεσίες.

Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ. γίνεται η παράδοση του Αρχείου της Διοικήσεως από το προηγούμενο Δ.Σ. το αργότερο σε 5 μέρες με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικού πρωτοκόλλου για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού της Ένωσης.

Μετά τη μέρα αυτή καθήκοντα Δ.Σ. ασκεί το νέο Δ.Σ.

Άρθρο 14

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τρία τουλάχιστον μέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλει την έκτακτη σύγκλησή του περισσότερο από 5 μέρες, τότε καλούν σε συνεδρίαση το Δ.Σ. τα μέλη που υπόγραψαν τη σχετική αίτηση.
 2. Την Ημερήσια Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γεν. Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συζήτηση. Όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση τα θέματα αναγράφονται απαραίτητα στην αίτηση των μελών που ζητούν την έκτακτη συνεδρίαση και γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη από τον Πρόεδρο, όπως και τα θέματα, της τακτικής συνεδρίασης, ή απευθείας από τα μέλη, που υπογράφουν την αίτηση για συνεδρίαση σε περίπτωση που αρνείται ο Πρόεδρος να καλέσει σε συνεδρίαση το Δ.Σ. Για την έκτακτη συνεδρίαση δεν είναι αναγκαία η διήμερη προειδοποίηση.
 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τουλάχιστον 4 από τα μέλη του, και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.Η ώρα και η μέρα των τακτικών συνεδριάσεων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή πέντε συνολικά ή δώδεκα συνολικά τακτικές και έκτακτες αδικαιολόγητα, αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ψηφοδελτίου του. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τακτικές ή έκτακτες, τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση, που δεν πραγματοποιείται, αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης.
 4. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές, εκτός αν κρίνει διαφορετικά το Δ.Σ.

Άρθρο 15

Το Δ.Σ. στην άσκηση της Διοίκησης έχει τις ακόλουθες συλλογικές υποχρεώσεις, καθήκοντα και αρμοδιότητες:

 1. Προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των Καταστατικών  σκοπών της Ένωσης.
 2. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων.
 3. Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν τον Κλάδο γενικότερα και ειδικότερα της Περιοχής και ενημερώνει σχετικά τα μέλη.
 4. Συγκροτεί Επιτροπές Μελέτης διαφόρων θεμάτων με συμμετοχή ενός μέλους του Δ.Σ.
 5. Παρέχει στην ΟΛΜΕ και τις άλλες Ενώσεις της χώρας κάθε πληροφορία που της ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους κοινοποιώντας τα έγγραφα στην ΟΛΜΕ.
 6. Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις Καθηγητών, Γονέων και Πολιτών στην Περιφέρεια της Ένωσης.
 7. Κινητοποιεί τα μέλη σε περιόδους αγωνιστικών διεκδικήσεων του Κλάδου.
 8. Καλεί τους Αντιπροσώπους των Σχολείων για συνεργασία και ενημέρωση περιοδικά.
 9. Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους της Περιοχής για προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.
 10. Συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Σ. την έκθεση των πεπραγμένων, τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς.
 11. Λογοδοτεί για την άσκηση της διοίκησης στην ετήσια Γ.Σ.
 12. Γενικά αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για κάθε θέμα που αφορά τα συμφέροντα του Κλάδου.

Άρθρο 16

 1. Τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. μπορούν να λαμβάνουν έξοδα κινήσεως και παραστάσεως, που καθορίζονται από το Δ.Σ. με ειδική απόφαση. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.
 2. Καμιά άλλη αμοιβή ή αποζημίωση δεν παίρνει μέλος του Δ.Σ. για απασχόληση ή εργασία του στην ΕΛΜΕ. Ούτε επιτρέπεται να συνάπτει με την Ένωση οποιαδήποτε σύμβαση με την οποία μπορεί να πάρει αμοιβή.

Άρθρο 17

 1. Τακτικό μέλος δεν συγχωρείται:α) Να παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού της ΕΛΜΕ.
  β) Να ενεργεί αντίθετα από τις αποφάσεις των Γ.Σ. του Κλάδου.
  γ) Να προβαίνει ενσυνείδητα σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, περιορισμό, εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων της ΕΛΜΕ.
  δ) Να απέχει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς ή 5 συνολικά τακτικές ή 12 συνολικά τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις.
  ε) Να αντιστρατεύεται στις αποφασισμένες ενέργειες του Δ.Σ., έστω και αν μειοψήφησε στις σχετικές αποφάσεις.
 2. Κάθε μια από τις προηγούμενες παραβάσεις αποτελεί λόγο μέχρι και εκπτώσεως του υπαιτίου από τη θέση του τακτικού μέλους του Δ.Σ.
 3. Μετά από έγγραφη, ενυπόγραφη καταγγελία από μέλος της ΕΛΜΕ εναντίον μέλους Δ.Σ. ότι υπέπεσε σε παραβάσεις του εδαφ. 1 του άρθρου αυτού, ο Πρόεδρος κοινοποιεί την καταγγελία στο υπόλογο μέλος και το καλεί έγγραφα να απαντήσει στις κατηγορίες σε ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης την εκδίκαση της καταγγελίας.
 4. Αν από την εξέταση διαπιστωθεί ότι οι κατηγορίες είναι πραγματικές, το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία απαγγέλλει σε ειδικό πρακτικό θεμελιωμένη την κατηγορία και εισηγείται στο Εποπτικό Συμβούλιο την εκδίκαση της υπόθεσης. Η απόφαση υπόκειται στον έλεγχο της Γ.Σ.
 5. Οι ποινές που μπορεί να επιβληθούν είναι: α) Επίπληξη έγγραφη, β) Προσωρινή διαγραφή από το Δ.Σ. από 1-3 μήνες, γ) Οριστική διαγραφή από μέλος του Δ.Σ.
 6. Τακτικό μέλος του Δ.Σ. που περιλαμβάνεται στον πίνακα προαγωγών για το βαθμό του Επιθεωρητή εκπίπτει από μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 18

 1. α) Σε περίπτωση που ένα μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, μετατεθεί, παραιτηθεί ή εκπέσει ή διαγραφεί οριστικά, αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.
  β) Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσοτέρων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.
 2. Μετά από κάθε αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ., εκτός από τα μέλη του Προεδρείου, που αποχωρεί από αυτό για οποιοδήποτε λόγο, γίνεται ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα με μυστική ψηφοφορία, εκτός από το Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας.
 3. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.
 4. Η διαδικασία ανασύνθεσης των εδαφ. 2 και 3 εφαρμόζεται και στην περίπτωση που α) οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. παραιτείται από το αξίωμά του, όχι όμως κι από τη θέση του στο Δ.Σ. και β) Όταν η πλειοψηφία του Δ.Σ. ζητήσει έγγραφα και με γνώμονα το συμφέρον του Κλάδου, το οποίο πρέπει να δικαιολογείται ικανοποιητικά και με αντικειμενική θεμελίωση, τη γενική ανακατανομή των αξιωμάτων.
 5. Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα μόνο ή το αξίωμα και τη θέση στο Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν σε 8 μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.
 6. Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν μέλη του Δ.Σ. περισσότερα από 3 ή λιγότερα μεν από 3, αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, όπως προβλέπεται στο εδάφιο 1 αυτού του άρθρου, τότε με πρόταση του Δ.Σ. συγκαλείται από το Εποπτικό Συμβούλιο έκτακτη Γενική Συνέλευση το αργότερο σε 15 μέρες, για να εκλέξει νέο Δ.Σ.

Άρθρο 19

 1. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισότιμα. Ο Πρόεδρος, πρώτος ανάμεσα σε ίσους, είναι μαζί με το Γεν. Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ.
  Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την ΕΛΜΕ σε όλες τις σχέσεις της με τρίτες (επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, δικαστικές) οργανώσεις και αρχές αυτοπροσώπως.
 2. Εκπροσωπεί με το Γεν. Γραμματέα την ΕΛΜΕ στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες.
 3. Συνυπογράφει με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής.
 4. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, τακτικές και έκτακτες, καθορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και διευθύνει τη συζήτηση.
 5. Ασκεί γενική εποπτεία σ’ όλες τις υπηρεσίες και τα όργανα της ΕΛΜΕ και ασκεί έλεγχο σ’ όλα τα μέλη του Δ.Σ. στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 20

 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σ’ όλες τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία του.
 2. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο και για ορισμένα από τα καθήκοντά του με ειδική πράξη ανάθεσης του Προέδρου.

Άρθρο 21

 1. Ο Γενικός Γραμματέας συνεκπροσωπεί την ΕΛΜΕ σύμφωνα με το εδάφιο 2 του άρθρου 19.
 2. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία και τις ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και χρηματικά εντάλματα.
 3. Φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των κοινών Εποπτικού Συμβουλίου και Διοικητικού Συμβουλίου και των Γ.Σ.
 4. Φυλάγει το Αρχείο και τη σφραγίδα της ΕΛΜΕ και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία των γραφείων.
 5. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γ.Σ.

Άρθρο 22

 1. Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις όλους τους τακτικούς πόρους της ΕΛΜΕ και με διπλότυπες επίσης αποδείξεις εκτελεί κάθε πληρωμή προβλεπόμενη από τον προϋπολογισμό δαπανών, ύστερα από επίδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής υπογραμμένων από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.
 2. Τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία της ΕΛΜΕ και ευθύνεται για την κινητή και ακίνητη περιουσία της ΕΛΜΕ.
 3. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις της ΕΛΜΕ ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., διαχειρίζεται ποσό ίσο με 30000 δρχ και καταθέτει το επιπλέον σε ταμιευτήριο για λογαριασμό της ΕΛΜΕ. Το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας δύναται να αναπροσαρμόζεται μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.
 4. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό και απολογισμό.
 5. Τον Ταμία αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει περισσότερο από 3 μήνες, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και εκλέγεται από το Δ.Σ. άλλο από τα μέλη του.

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 23

 1. Την εποπτεία της ΕΛΜΕ ασκεί τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για ετήσια θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και ένα Μέλος. Η εκλογή γίνεται όπως και για το Δ.Σ.
 2. Η συγκρότησή του σε σώμα γίνεται στα Γραφεία της ΕΛΜΕ με μυστική ψηφοφορία σε 8 το πολύ μέρες από την εκλογή των μελών του από τη Γ.Σ. και ύστερα από πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε στις σχετικές αρχαιρεσίες.
 3. Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνεται όπως προβλέπεται στο εδάφιο 1 του άρθρου 18. Εάν πρόκειται για αποχώρηση του Προέδρου, γίνεται ανασυγκρότηση σε σώμα του Ε.Σ. μετά την αναπλήρωσή του.
 4. Το Ε.Σ. συνέρχεται: α) τακτικά, ύστερα από απόφασή του, κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο, β) έκτακτα, όταν υπάρχει ανάγκη και με απόφασή του, γ) όταν καλείται από δύο μέλη του και δ) όταν καλείται από το Δ.Σ.
  Η τακτική συνεδρίαση του Ε.Σ. γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της συζήτησης. Οι συνεδριάσεις έχουν απαρτία, αν παρευρίσκονται ένα από τα μέλη του μαζί με τον Πρόεδρό του απαραίτητα, εκτός αν αυτός εμποδίζεται ή αρνείται, οπότε υπάρχει απαρτία με δύο μέλη του. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών του Ε.Σ.

Άρθρο 24

 1. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Ε.Σ. είναι κυρίως ο διοικητικός και ο διαχειριστικός έλεγχος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ, καθώς και η παραπομπή υποθέσεως εναντίον μελών του Δ.Σ. κατά το άρθρο 17, εδάφιο 4.
 2. Ο διοικητικός έλεγχος του Ε.Σ. συνίσταται στο να εξακριβώσει τις ενέργειες ή παραλείψεις και τη δράση του Δ.Σ. και να τις χαρακτηρίσει ανάλογα και επιπλέον, αν συμφωνούν ή όχι με το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Γι’ αυτές τις διαπιστώσεις και το σχετικό χαρακτηρισμό συντάσσει ειδική έκθεση.
 3. Ο διαχειριστικός έλεγχος γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και αναφέρεται σ’ όλα τα έσοδα και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο και συντάσσεται ειδική έκθεση που παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση.
 4. Η εκδίκαση των κατηγοριών εναντίον μελών του Δ.Σ. γίνεται κατά την ακόλουθη διαδικασία.α) Καλεί το υπόλογο μέλος του Δ.Σ. να απολογηθεί έγγραφα το πολύ σε πέντε μέρες.
  β) Αποφασίζει την παραπομπή, οπότε ορίζει ένα από τα μέλη του ως εισηγητή, ή την απαλλαγή του μέλους του Δ.Σ. μετά τη μελέτη της απολογίας του και όλου του σχετικού φακέλου.
  γ) Εάν το Ε.Σ. αποφασίσει ομόφωνα την απαλλαγή του εγκαλουμένου, συντάσσει σχετική πράξη-απόφαση που αιτιολογεί την απαλλαγή.
  δ) Εάν η απαλλαγή του εγκαλουμένου δεν είναι ομόφωνη, αποφασίζεται η παραπομπή του και το Ε.Σ. με άλλη έγγραφη πρόσκληση καλεί τον εγκαλούμενο να απολογηθεί προφορικά για την αποδιδόμενη σ’ αυτόν κατηγορία.
  ε) Μετά από αυτά το Ε.Σ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την οριστική απαλλαγή ή την τιμωρία με αιτιολογημένη την απόφαση στα Πρακτικά. Σε περίπτωση τιμωρίας επιβάλλει μία από τις ποινές του άρθρου 17, εδάφ. 5 και η απόφαση υπόκειται στον έλεγχο της Γενικής Συνέλευσης.
  στ) Όταν επιβληθεί ποινή οριστικής διαγραφής (έκπτωση από τη θέση του μέλους του Δ.Σ.) το υπόλογο μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 88 του Α.Κ.

Άρθρο 25

 1. Είναι δυνατόν για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικά, επαγγελματικά, συνδικαλιστικά, να γίνεται κοινή συνεδρίαση Ε.Σ. και Δ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
 2. Οι συνεδριάσεις αυτές βρίσκονται σε απαρτία, όταν υπάρχει απαρτία για το καθένα Συμβούλιο χωριστά, προεδρεύονται από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. και τα πρακτικά κρατεί σε ειδικό βιβλίο κοινών συνεδριάσεων ο Γεν. Γραμματέας της ΕΛΜΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ (Γενικές Συνελεύσεις)

Άρθρο 26

 1. Ανώτατο όργανο της ΕΛΜΕ είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της.
 2. Στη διάρκεια του συνδικαλιστικού έτους γίνονται δύο τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Η πρώτη πραγματοποιείται τον Οκτώβρη και η δεύτερη το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάη.
 3. Στην τακτική Γ.Σ. του Οκτώβρη λογοδοτεί το Δ.Σ. για τις πράξεις και ενέργειές του, γίνεται ο οικονομικός απολογισμός και διαβάζεται η έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου σχετικά με την όλη δράση του Δ.Σ. Λογοδοτούν επίσης οι Αντιπρόσωποι της ΕΛΜΕ στο προηγούμενο Συνέδριο της ΟΛΜΕ και ο Αιρετός του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΜΕ) της Περιφέρειας.Με ψηφοφορία εγκρίνονται ή όχι τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ. και ο προϋπολογισμός του επόμενου συνδικαλιστικού έτους. Κατόπιν η Γενική Συνέλευση εκλέγει με μυστική ψηφοφορία τα νέα Συμβούλια, Διοικητικό και Εποπτικό.

Άρθρο 27

 1. Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Μαΐου γίνεται κριτική της ΟΛΜΕ, εγκρίνονται ή όχι τα πεπραγμένα της και υποβάλλονται προτάσεις για το Συνέδριο ή την τακτική Γ.Σ. της ΟΛΜΕ.
 2. Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Μαΐου που πραγματοποιείται πριν από το Συνέδριο της ΟΛΜΕ, μετά την ολοκλήρωση των προτάσεων, εκλέγονται αντιπρόσωποι για το Συνέδριο τόσοι όσους ορίζει το Καταστατικό της ΟΛΜΕ και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
 3. Αν μετά την πρώτη κατανομή των εδρών μείνουν αδιάθετες έδρες, γίνεται δεύτερη κατανομή. Σ’ αυτή συμμετέχουν συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι που έπιασαν το 1/2 του εκλογικού μέτρου της πρώτης κατανομής. Τις έδρες παίρνουν όσοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο υπόλοιπο.
 4. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά με αίτηση 5 τουλάχιστον μέρες πριν τη σύγκληση της Γ.Σ. και μέχρι την 8η μ.μ. της τελευταίας μέρας της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων. Το Δ.Σ. υποχρεώνεται να κοινοποιήσει έγκαιρα τις υποψηφιότητες στα Σχολεία.
 5. Την ευθύνη των εκλογών φέρει πενταμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
 6. Για τις άλλες λεπτομέρειες της εκλογής Αντιπροσώπων, που δεν προβλέπονται απ’ αυτό το άρθρο, ισχύει ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 32 που αναφέρεται στην εκλογή του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ.

Άρθρο 28

 1. Οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με πρόσκληση του Δ.Σ., που ανακοινώνεται στα Σχολεία της δικαιοδοσίας της ΕΛΜΕ οκτώ (8) μέρες τουλάχιστον πριν από τη μέρα που ορίζεται για Γ.Σ.
 2. Στις προσκλήσεις αναφέρονται: ημερομηνία, τόπος, ώρα και θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γ.Σ.
 3. Η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα, πριν από την έναρξη συζητήσεως των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, να τροποποιεί την Η.Δ., να διαγράφει ή προσθέτει θέματα.

Άρθρο 29

 1. Η τακτική Γ.Σ. θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν από τα ταμειακά εντάξει μέλη της παρευρίσκονται το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον.
 2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η απαρτία αυτή,  η Γ.Σ. αναβάλλεται και πραγματοποιείται ύστερα από οκτώ (8) μέρες, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα. Η νέα αυτή Γ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία με οσαδήποτε μέλη παρόντα.
 3. Όλες οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1) των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία (ανάταση χεριού), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα.
 4. Τις εργασίες των Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Μόνο κατά τη Γενική Συνέλευση του Οκτώβρη, που γίνονται αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων Συμβουλίων, εκλέγεται, αμέσως μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τριμελές Προεδρείο, που διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. Στο τέλος της συνέλευσης συντάσσει σχετική πράξη.

Άρθρο 30

 1. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:α)   Όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ.
  β)    Όταν ζητείται με αίτηση από το 1/4 τουλάχιστον των οικονομικά εντάξει μελών της ΕΛΜΕ.
 2. Για τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ. δεν ισχύουν οι προθεσμίες της τακτικής ούτε και η διαδικασία καθορισμού των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
 3. Αν η έκτακτη Γ.Σ. είναι επείγουσα και δεν έχει την απαρτία που προβλέπεται για τις τακτικές Γ.Σ., ματαιώνεται και η σχετική απόφαση που αναμενόταν από την έκτακτη Γ.Σ., λαμβάνεται από το Δ.Σ.
 4. Αν πρόκειται για έκτακτη όχι επείγουσα Γ.Σ., αναβάλλεται για το επόμενο 20ήμερο.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 31

 1. Οι αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων Συμβουλίων (Διοικητικού και Εποπτικού) γίνονται κατά την τακτική Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου.
 2. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται από πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται στην αρχή της Γ.Σ. Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και Ε.Σ.
 3. Η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κατάσταση. Στο χώρο της Γενικής Συνέλευσης υπάρχει χώρος περίκλειστος (παραβάν) για την ψηφοφορία.
 4. Το σύστημα εκλογής είναι η απλή αναλογική, όπως αναλύεται παρακάτω:α)   Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες με συνδυασμούς της προτίμησής τους. Μεμονωμένοι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί και μπαίνουν σε ξεχωριστά ψηφοδέλτια.
  β)    Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στο Δ.Σ., πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Ένωσης και ετοιμάζονται τα ψηφοδέλτια, που πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις, να είναι από λευκό ριγωτό χαρτί για το Δ.Σ. και έγχρωμο για το Εποπτικό Συμβούλιο. Αναλόγου χρώματος πρέπει να είναι και οι φάκελοι. Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο επάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού, εφόσον υπάρχει, και στη συνέχεια τη φράση «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά, ή «ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Η δαπάνη για την τύπωση των ψηφοδελτίων βαρύνει την ΕΛΜΕ.
  γ)    Τελευταία προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι έξι (6) μέρες πριν τη Γ.Σ. μέχρι τις 8 μ.μ. Υποβάλλεται έγγραφη κοινή δήλωση υπογεγραμμένη απ’ όλους τους υποψήφιους που παίρνουν μέρος στο συνδυασμό. Η δήλωση περιέχει τα ονοματεπώνυμα. Το Δ.Σ. άμεσα ανακοινώνει τους υποψήφιους και κάνει γνωστούς τους συνδυασμούς στα Σχολεία με ευθύνη των συνδέσμων κάθε σχολείου. Επίσης το Δ.Σ. τοιχοκολλάει πρακτικό με τα ονόματα των υποψηφίων και τους συνδυασμούς στα Γραφεία της Ένωσης.
  δ)    Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια και τους φακέλους, αποσύρεται στον ιδιαίτερο χώρο, ψηφίζει και υπογράφει σε ιδιαίτερη κατάσταση.
  ε)    Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς προτίμησης. Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν ένα μόνο συνδυασμό ή ένα μεμονωμένο υποψήφιο και βάζουν από μηδέν μέχρι πέντε σταυρούς για το Δ.Σ. και από μηδέν μέχρι τρεις για το Ε.Σ. με μπλε μολύβι. Από τους συνδυασμούς εκλέγονται τα άτομα με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι των συνδυασμών ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη κάθε συνδυασμού. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
  στ)  Μετά το τέλος της ψηφοφορίας που διαρκεί τρεις (3) ώρες από την έναρξή της με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ώρες, εφόσον προσέρχονται ψηφοφόροι, γίνεται το άνοιγμα της κάλπης, η καταμέτρηση των φακέλων και ακολουθεί η καταμέτρηση και η διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψήφιους. Κατά την ψηφοφορία και τη διαλογή έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται ένας εκπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου.
  ζ)     Οι έδρες του συλλογικού οργάνου που πρόκειται να εκλεγεί κατανέμονται στους συνδυασμούς και στους μεμονωμένους υποψήφιους ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
  η)    Για την κατανομή των εδρών διαιρείται το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των εδρών του συλλογικού οργάνου που αναδεικνύεται σ’ αυτό. Το πηλίκο της διαίρεσης, χωρίς να παίρνεται υπόψη το υπόλοιπο, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε. Ο μεμονωμένος υποψήφιος που πήρε ίσους ή περισσότερους σταυρούς απ’ το εκλογικό μέτρο, εκλέγεται.
  θ)    Αν έμειναν έδρες κενές (αδιάθετες) από την πρώτη κατανομή, γίνεται δεύτερη κατανομή. Σ’ αυτή, προκειμένου για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ, παίρνουν μέρος οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι που έπιασαν τα τέσσερα πέμπτα (4/5) του εκλογικού μέτρου της πρώτης κατανομής. Τις έδρες παίρνουν όσοι παρουσιάζουν μεγαλύτερο υπόλοιπο. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
  ι)     Αν δεν κατέβουν στις αρχαιρεσίες περισσότεροι από ένας συνδυασμοί, ισχύει το σύστημα του ενιαίου ψηφοδελτίου με σταυρούς προτίμησης τόσους κατά ανώτατο όριο, όσες είναι οι έδρες του οργάνου που εκλέγεται.
 5. Μετά την εκλογή η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει ειδικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα εκείνων που έχουν εκλεγεί για τα δύο Συμβούλια με τη σειρά εκλογής,  χωριστά τα τακτικά και χωριστά τα αναπληρωματικά – αν υπάρχουν – μέλη κάθε Συμβουλίου. Η πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου της Γ.Σ. καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο πράξεων των Γ.Σ. της ΕΛΜΕ και υπογράφονται.
 6. Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τις εργασίες της Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται γραπτά στην Εφορευτική Επιτροπή που αποφαίνεται για το βάσιμο ή μη της ένστασης.
 7. Για κάθε ζήτημα που δεν αναφέρεται στο Καταστατικό, αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία (1/2 + 1) των παρόντων μελών η Γ.Σ.

Άρθρο 32

Σε κάθε Σχολείο εκλέγονται από τους Καθηγητές που υπηρετούν σ’ αυτό με ψηφοφορία, αμέσως μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ., ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος – Σύνδεσμος. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τις αποφάσεις του Οργανωτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ (Διάλυση Ενώσεως – Αναθεώρηση Καταστατικού)

Άρθρο 33

 1. Η διάλυση της Ενώσεως αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση που καλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και στην οποία παρευρίσκεται το 1/2 τουλάχιστον των μελών της, που έχουν δικαίωμα ψήφου και η απόφαση για τη διάλυσή της λαμβάνεται από τα 3/4 των παρόντων μελών.
 2. Διαλύεται επίσης εκ των πραγμάτων η Ένωση, όταν τα τακτικά μέλη της μείνουν λιγότερα από 21.

Άρθρο 34

Σε περίπτωση διαλύσεως της Ενώσεως όλα τα περιουσιακά στοιχεία της παραδίνονται για φύλαξη στην ΟΛΜΕ και επιστρέφονται στην Ένωση, όταν επανιδρυθεί.

Άρθρο 35

 1. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης (Συντακτικής).
 2. Η σύγκληση της Συντακτικής ή Αναθεωρητικής Γ.Σ. γίνεται ύστερα από απόφαση προηγούμενης Γ.Σ. ή με πρόταση του Δ.Σ. της Ενώσεως, που ορίζουν και τα άρθρα που κρίνουν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν.
 3. Η Γενική Συνέλευση, Συντακτική ή Αναθεωρητική, που θα προβεί στην τροποποίηση ή αναθεώρηση του Καταστατικού, πρέπει να απαρτίζεται από το 1/2 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και οι κατ’ άρθρο και στο σύνολο του Καταστατικού τροποποιήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τα 3/4 των παρόντων μελών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ (Γενικές Διατάξεις)

Άρθρο 36

Η σφραγίδα της Ενώσεως είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακά την επωνυμία «Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Λήμνου» και μέσα τη χρονολογία 1982.

Άρθρο 37

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό, κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου «περί Σωματείων».

Άρθρο 38

Η Ένωση ανήκει στην ΟΛΜΕ και θα ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Κλάδου, διατηρώντας το δικαίωμα για απεργία, για όποιο λόγο κρίνει σκόπιμο, άσχετα με τη στάση της ΟΛΜΕ.

Άρθρο 39

Το Καταστατικό αυτό αρχίζει να ισχύει από την ημέρα που θα εγκριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο και θα εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο.

Άρθρο 40

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 40 άρθρα, αποτελεί προσαρμογή του προς τη Νομοθεσία «περί Σωματείων» και κωδικοποίηση των διατάξεών του. Εγκρίθηκε αρχικά με την υπ’ αριθμ. 335/1982 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης (μεταβατική έδρα Λήμνου) και τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 19/10/1984, η οποία έγινε στη Μύρινα Λήμνου και υπογράφεται νόμιμα.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στα νόμιμα για την έγκριση  της τροποποίησης και της κωδικοποίησης του Καταστατικού από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης.

Μετά τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

6/2/1985

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Καταστατικό (για εκτύπωση)

Καταστατικό (φωτοαντίγραφο)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *