Υπόμνημα της Ο.Λ.Μ.Ε. προς το Υπ.Ε.Π.Θ. για την επιμόρφωση και τις εκπαιδευτικές άδειες

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Είναι ευρύτατα αποδεκτό, πλέον, ότι τόσο η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όσο και η επιμόρφωσή τους και η ανάγκη συνεχούς ανανέωσης των επιστημονικών και παιδαγωγικών εφοδίων τους αποτελούν ζωτικής σημασίας λειτουργίες, για να μπορεί η εκπαίδευση να παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις. Τόσο η μεγάλη διάρκεια αναμονής για διορισμό όσο και η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις προπτυχιακές σπουδές και τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης καθιστούν την επιμόρφωση ζωτικής σημασίας μέσο για την ουσιαστική υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών.

Η κυβέρνηση, κρατά υποβαθμισμένη τόσο την αρχική εκπαίδευση όσο και την επιμόρφωση. Ειδικά σε ό,τι αφορά στην επιμόρφωση, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα κονδύλια για την οργάνωσή της και δεν έχει προχωρήσει σε κανενός είδους σχεδιασμό προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Για την Ομοσπονδία μας, πυρήνα της επιμορφωτικής διαδικασίας πρέπει να αποτελεί η ετήσιας διάρκειας περιοδική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών και η καθιέρωση υποτροφιών με αδιάβλητες και αξιοκρατικές διαδικασίες για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Απαιτούμε :

  • Να ενταχθεί στη βασική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων και η παιδαγωγική κατάρτιση.
  • Επιμόρφωση των καθηγητών με τη συνεργασία των ΑΕΙ, και με δημοκρατική οργάνωση και ενεργό συμμετοχή των επιμορφουμένων.
  • Ουσιαστική εισαγωγική επιμόρφωση μετά το διορισμό.
  • Ετήσια περιοδική επιμόρφωση με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα για όλους τους εκπαιδευτικούς.
  • Πολύμορφη, βραχύχρονη επιμόρφωση με τις ίδιες όπως παραπάνω προϋποθέσεις (ΑΕΙ, απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα κ.λπ.).
  • Θεσμοθέτηση της μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης και σύνδεσή της με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Φορέας πρέπει να είναι τα ΑΕΙ. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων να γίνεται με αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες, ενώ πρέπει να προβλέπονται κίνητρα τόσο για τους μετεκπαιδευόμενους όσο και για τους διδάσκοντες και επιβλέποντες καθηγητές.
  • Η επιμόρφωση μικρής διάρκειας να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα ως προς τη μακράς διάρκειας, και να αφορά ιδιαίτερες περιπτώσεις (νέα προγράμματα και βιβλία, διδακτικές καινοτομίες, διαπολιτισμική και αντιρατσιστική εκπαίδευση, καινοτόμες δράσεις κλπ.)
  • Σύσταση Κέντρων Στήριξης του Εκπαιδευτικού Εργου
  • Ουσιαστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και διεύρυνση και ενίσχυση των προγραμμάτων ανταλλαγής εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αισθάνεται την υποχρέωση να διαμαρτυρηθεί για την τακτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με την έγκριση εκπαιδευτικών αδειών. Συγκεκριμένα, σε μια περίοδο που οι πάντες – λόγω και της απουσίας προγραμμάτων ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών – επικαλούνται την ανάγκη της μορφωτικής αναβάθμισής τους, το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να εγκρίνει αιτήσεις αδειών που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου ακολουθώντας ακατανόητες και απαράδεκτες επιλεκτικές πολιτικές. Μ’ αυτή την τακτική πολλοί εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη έχουν γίνει δεκτοί στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα στερούνται τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές.

Αυτή η πρακτική είναι ιδιαίτερα επιζήμια για τη δημόσια εκπαίδευση και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Αν, οι λόγοι της μη έγκρισης εκπαιδευτικών αδειών είναι οικονομικοί, εμείς, από την πλευρά μας, θεωρούμε ότι το όφελος που προκύπτει από την επιστημονική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού δυναμικού αποτελεί σημαντική επένδυση για το μέλλον της χώρας.

Ασφαλώς, είναι γνωστό ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει σήμερα πιο μεγάλη σημασία σε σύγκριση με το παρελθόν, γιατί οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας και η ανανέωση των γνώσεων ακολουθούν επιταχυνόμενους ρυθμούς. Η πρόσκτηση γι’ αυτό το λόγο νέων γνώσεων και η ανάπτυξη νέων παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων και πρακτικών, που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, προβάλλουν ως επιτακτική ανάγκη.

Η ανανέωση του επιστημονικού και παιδαγωγικού εξοπλισμού των εκπαιδευτικών εμφανίζεται πιο επιβεβλημένη, καθώς στις περισσότερες πανεπιστημιακές σχολές εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών η κατάρτιση στις επιστήμες της αγωγής δεν είναι υποχρεωτική ή είναι ελλιπής. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί εκπαιδευτικοί να ξεκινούν το διδακτικό τους έργο χωρίς να έχουν προετοιμαστεί με τον καλύτερο τρόπο.

Εξάλλου, η κατάργηση, ουσιαστικά, της μακράς διάρκειας επιμόρφωσης και η υποκατάστασή της από ανοργάνωτα μικρής διάρκειας σεμινάρια αμφίβολης αποτελεσματικότητας, χωρίς συνοχή, ειρμό και σχεδιασμό, υπήρξε ένα από τα πιο αρνητικά στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων, που καθιστά ακόμη πιο αναγκαία την έγκριση αδειών για μεταπτυχιακές σπουδές.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Υφυπουργέ,

Ορισμένα ΑΠΥΣ∆Ε ( π.χ. Αττικής κ.λπ.) συζήτησαν και ενέκριναν ή απέρριψαν αιτήσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής σε κάποια ΑΕΙ της χώρας ( π.χ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κλπ).

Είναι προφανές λοιπόν ότι πολλοί συνάδελφοι όταν συζητήθηκαν οι αιτήσεις τους δεν είχαν προσκομίσει, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, βεβαίωση επιτυχίας στις σχετικές διαδικασίες επιλογής.

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας καλεί και εξ’ αυτού του λόγου να διαθέσετε τις αναγκαίες πιστώσεις για την έγκριση όλων των εκπαιδευτικών αδειών που πληρούν τις  προβλεπόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις και περιορισμοί.

Σας καλεί, επίσης, να προχωρήσετε σε συνεργασία με την ΟΛΜΕ, στη διαμόρφωση ενός λειτουργικού και σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τις εκπαιδευτικές άδειες και τις ειδικές υποτροφίες για τους εκπαιδευτικούς, με πρόβλεψη δικλείδων ασφάλειας για την αξιοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών προς όφελος της Εκπαίδευσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη σχολική χρονιά. Μόνο έτσι θα υπηρετούνται αποτελεσματικά τόσο οι γενικότερες ανάγκες της Εκπαίδευσης όσο και οι εύλογες επιδιώξεις των συναδέλφων.

Υπόμνημα της Ο.Λ.Μ.Ε. προς το Υπ.Ε.Π.Θ. για την επιμόρφωση και τις εκπαιδευτικές άδειες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *