Αποτελέσματα εκλογών για το 15ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ

ΨΗΦΙΣΑΝ: 122

ΛΕΥΚΑ – ΑΚΥΡΑ: 26

ΕΓΚΥΡΑ: 96

ΨΗΦΟΙ:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ:   66

ΕΣΑΚ – ΔΕΕ:   30

ΣΥΝΟΛΟ: 96

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ “ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ”

«Παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας επί του κειμένου διαβούλευσης και του σχεδίου της επιτροπής μεταθέσεων-αποσπάσεων»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, αφού συζήτησε  επί του τελικού σχεδίου που κατατέθηκε από την επιτροπή για την αλλαγή του καθεστώτος των μεταθέσεων και την ύπαρξη αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες και από περιοχή σε περιοχή και με βάση το κείμενο διαβούλευσης που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, επισημαίνει τα παρακάτω:

Το νομικό πλαίσιο (ΠΔ50/96 και 100/97) που ίσχυσε επί σειρά ετών για τις μεταθέσεις και η μοριοδότηση που προέβλεπε για όλες τις περιπτώσεις , είχαν εξασφαλίσει ένα αντικειμενικό και αδιάβλητο πλαίσιο. Το σημείο που χρειαζόταν εξορθολογισμό, ήταν τα μόρια δυσμενών συνθηκών, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες διαβίωσης κάθε περιοχής (είτε προς το καλύτερο-είτε προς το χειρότερο).

Το θέμα των αποσπάσεων ήταν ένα από τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούσαν τον κλάδο,  γιατί δεν υπήρχαν αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια ούτε για τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς,  ούτε για άλλο ΠΥΣΔΕ.  Πάγια άποψή μας , που έχει κατατεθεί επανειλημμένα σε υπομνήματα για τις υπηρεσιακές μεταβολές προς το Υπουργείο, είναι ότι για τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς πρέπει να προκηρύσσονται οι συγκεκριμένες θέσεις και τα αντίστοιχα προσόντα που αυτές απαιτούν και να υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές πρέπει να γίνονται για μια 3ετία και οι θέσεις των εκπαιδευτικών που αποσπώνται να δίνονται σαν προσωρινές οργανικές. Οι αποσπάσεις που μπορεί να ζητήσουν κάποια στιγμή οι εκπαιδευτικοί για άλλη περιοχή, πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους το έκτακτο των γεγονότων και τα  κοινωνικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Γι αυτό πιστεύουμε ότι η μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων πρέπει να είναι αυξημένη έναντι της προϋπηρεσίας.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Για τις γενικές μεταθέσεις:

-Κατάργηση της 3ετίας για τους νεοδιόριστους και της 2ετίας για όλες τις άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών ως προϋπόθεση μετάθεσης.

-Να καταγραφεί στο κείμενο η ομόφωνη απόφαση της επιτροπής ότι τα μόρια συνθηκών διαβίωσης για όλους τους υπηρετούντες συναδέλφους κλειδώνουν στις 31/8/11, και ο υπολογισμός των νέων μορίων δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

-Να αντικατασταθεί η παράγραφος 4 στις μεταθέσεις με το εξής: «Για όλες τις περιπτώσεις των αδειών η υπηρεσία θεωρείται διδακτική και υπολογίζονται τα μόρια δυσμενών συνθηκών της οργανικής θέσης, εκτός του χρόνου που αφορά σε εκπαιδευτικές άδειες και άδειες χωρίς αποδοχές, όπου τα μόρια δυσμενών συνθηκών υπολογίζονται της Α κατηγορίας   (ένα μόριο).»

-Για τις μεταθέσεις στις  ΣΜΕΑΕ, στα τμήματα ένταξης και στα ΚΕΔΔΥ (παράγραφος  5 δ):

Να μοριοδοτούνται  μόνο τα σεμινάρια  επιμόρφωσης πλέον των 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή  που έχουν υλοποιηθεί από Πανεπιστήμια και να διαγραφεί η φράση «ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο ΠΔΒΜΘ».

-Για τις μεταθέσεις σε μουσικά σχολεία (παράγραφος 6):

Οι γενικές ειδικότητες στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία να ακολουθούν τις γενικές μεταθέσεις και να διαγραφούν οι περιπτώσεις 6 α, β και γ.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

-Κατάργηση της παραγράφου 1και 3, περ β του άρθρου 31 του Ν 3848/2010, για τις αποσπάσεις των υπεράριθμων σε σχολείο άλλου νομού της ίδιας ή άλλης περιφερειακής διεύθυνσης.

-Στην παράγραφο 1.1.2  να προστεθούν στ. αποσπάσεις σε πειραματικά και ζ. αποσπάσεις σε μειονοτικά. Στο τέλος της παραγράφου να αντικατασταθεί το «β έως και ε» με το «α έως και ζ».

-Στην παράγραφο 3.2.1 προστίθεται σημείο  ε)  «Είναι μέλη  των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ή των Συλλόγων των Δασκάλων και ζητούν απόσπαση σε σχολεία της έδρας των συλλόγων ή αιρετά μέλη των ΑΠΥΣΠΕ/ΔΕ   και ζητούν απόσπαση στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης».

-Στην παράγραφο 3.2.3. β)ii  να προστεθεί ως διευκρίνιση μετά το «δημότες από διετίας δήμου της περιοχής» το «τέως νομού», μέσα σε παρένθεση για να αποσαφηνίζεται η περιοχή. Η ίδια διευκρίνιση να προστεθεί στο 3.2.3. δ μετά το «εδρεύει σε διαφορετική περιοχή».

-Στην παράγραφο 4  (κωλύματα αποσπάσεων) να αντικατασταθεί το σημείο α) με το α) όπως ήταν διατυπωμένο στο κείμενο της ομάδας εργασίας « Οι νεοδιόριστοι που διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στην περιοχή ή το σχολείο του πρώτου διορισμού τους, προκειμένου για τις αποσπάσεις στην ΚΥ και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία του άρθρου … του νόμου.»

-Στην παράγραφο 5.2. ( διαδικασία τοποθετήσεων)  να παραμείνει ως γ. το «αποσπάσεις  από σχολείο σε σχολείο της περιοχής αρμοδιότητας του συμβουλίου» και να προστεθεί σημείο 5.2.δ «τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλες περιοχές», οπότε τα δ, ε, στ μεταβάλλονται σε ε, στ, ζ.

Μόνο η  μοριοδότηση των κριτηρίων των αποσπάσεων, επειδή  είναι πιθανό στην αρχική πορεία εφαρμογής της να παρατηρηθούν αδυναμίες ή σφάλματα, να εκδοθεί με Υπουργική Απόφαση για να είναι πιο εύκολες μελλοντικές διορθωτικές αλλαγές.