«Παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας επί του κειμένου διαβούλευσης και του σχεδίου της επιτροπής μεταθέσεων-αποσπάσεων»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, αφού συζήτησε  επί του τελικού σχεδίου που κατατέθηκε από την επιτροπή για την αλλαγή του καθεστώτος των μεταθέσεων και την ύπαρξη αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες και από περιοχή σε περιοχή και με βάση το κείμενο διαβούλευσης που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, επισημαίνει τα παρακάτω:

Το νομικό πλαίσιο (ΠΔ50/96 και 100/97) που ίσχυσε επί σειρά ετών για τις μεταθέσεις και η μοριοδότηση που προέβλεπε για όλες τις περιπτώσεις , είχαν εξασφαλίσει ένα αντικειμενικό και αδιάβλητο πλαίσιο. Το σημείο που χρειαζόταν εξορθολογισμό, ήταν τα μόρια δυσμενών συνθηκών, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες διαβίωσης κάθε περιοχής (είτε προς το καλύτερο-είτε προς το χειρότερο).

Το θέμα των αποσπάσεων ήταν ένα από τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούσαν τον κλάδο,  γιατί δεν υπήρχαν αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια ούτε για τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς,  ούτε για άλλο ΠΥΣΔΕ.  Πάγια άποψή μας , που έχει κατατεθεί επανειλημμένα σε υπομνήματα για τις υπηρεσιακές μεταβολές προς το Υπουργείο, είναι ότι για τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς πρέπει να προκηρύσσονται οι συγκεκριμένες θέσεις και τα αντίστοιχα προσόντα που αυτές απαιτούν και να υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές πρέπει να γίνονται για μια 3ετία και οι θέσεις των εκπαιδευτικών που αποσπώνται να δίνονται σαν προσωρινές οργανικές. Οι αποσπάσεις που μπορεί να ζητήσουν κάποια στιγμή οι εκπαιδευτικοί για άλλη περιοχή, πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τους το έκτακτο των γεγονότων και τα  κοινωνικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Γι αυτό πιστεύουμε ότι η μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων πρέπει να είναι αυξημένη έναντι της προϋπηρεσίας.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Για τις γενικές μεταθέσεις:

-Κατάργηση της 3ετίας για τους νεοδιόριστους και της 2ετίας για όλες τις άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών ως προϋπόθεση μετάθεσης.

-Να καταγραφεί στο κείμενο η ομόφωνη απόφαση της επιτροπής ότι τα μόρια συνθηκών διαβίωσης για όλους τους υπηρετούντες συναδέλφους κλειδώνουν στις 31/8/11, και ο υπολογισμός των νέων μορίων δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

-Να αντικατασταθεί η παράγραφος 4 στις μεταθέσεις με το εξής: «Για όλες τις περιπτώσεις των αδειών η υπηρεσία θεωρείται διδακτική και υπολογίζονται τα μόρια δυσμενών συνθηκών της οργανικής θέσης, εκτός του χρόνου που αφορά σε εκπαιδευτικές άδειες και άδειες χωρίς αποδοχές, όπου τα μόρια δυσμενών συνθηκών υπολογίζονται της Α κατηγορίας   (ένα μόριο).»

-Για τις μεταθέσεις στις  ΣΜΕΑΕ, στα τμήματα ένταξης και στα ΚΕΔΔΥ (παράγραφος  5 δ):

Να μοριοδοτούνται  μόνο τα σεμινάρια  επιμόρφωσης πλέον των 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή  που έχουν υλοποιηθεί από Πανεπιστήμια και να διαγραφεί η φράση «ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο ΠΔΒΜΘ».

-Για τις μεταθέσεις σε μουσικά σχολεία (παράγραφος 6):

Οι γενικές ειδικότητες στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία να ακολουθούν τις γενικές μεταθέσεις και να διαγραφούν οι περιπτώσεις 6 α, β και γ.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

-Κατάργηση της παραγράφου 1και 3, περ β του άρθρου 31 του Ν 3848/2010, για τις αποσπάσεις των υπεράριθμων σε σχολείο άλλου νομού της ίδιας ή άλλης περιφερειακής διεύθυνσης.

-Στην παράγραφο 1.1.2  να προστεθούν στ. αποσπάσεις σε πειραματικά και ζ. αποσπάσεις σε μειονοτικά. Στο τέλος της παραγράφου να αντικατασταθεί το «β έως και ε» με το «α έως και ζ».

-Στην παράγραφο 3.2.1 προστίθεται σημείο  ε)  «Είναι μέλη  των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης ή των Συλλόγων των Δασκάλων και ζητούν απόσπαση σε σχολεία της έδρας των συλλόγων ή αιρετά μέλη των ΑΠΥΣΠΕ/ΔΕ   και ζητούν απόσπαση στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης».

-Στην παράγραφο 3.2.3. β)ii  να προστεθεί ως διευκρίνιση μετά το «δημότες από διετίας δήμου της περιοχής» το «τέως νομού», μέσα σε παρένθεση για να αποσαφηνίζεται η περιοχή. Η ίδια διευκρίνιση να προστεθεί στο 3.2.3. δ μετά το «εδρεύει σε διαφορετική περιοχή».

-Στην παράγραφο 4  (κωλύματα αποσπάσεων) να αντικατασταθεί το σημείο α) με το α) όπως ήταν διατυπωμένο στο κείμενο της ομάδας εργασίας « Οι νεοδιόριστοι που διανύουν την υποχρεωτική υπηρεσία στην περιοχή ή το σχολείο του πρώτου διορισμού τους, προκειμένου για τις αποσπάσεις στην ΚΥ και στις ανεξάρτητες ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και στις περιφερειακές διευθύνσεις, στις διευθύνσεις και στα γραφεία εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία του άρθρου … του νόμου.»

-Στην παράγραφο 5.2. ( διαδικασία τοποθετήσεων)  να παραμείνει ως γ. το «αποσπάσεις  από σχολείο σε σχολείο της περιοχής αρμοδιότητας του συμβουλίου» και να προστεθεί σημείο 5.2.δ «τοποθετήσεις αποσπασμένων από άλλες περιοχές», οπότε τα δ, ε, στ μεταβάλλονται σε ε, στ, ζ.

Μόνο η  μοριοδότηση των κριτηρίων των αποσπάσεων, επειδή  είναι πιθανό στην αρχική πορεία εφαρμογής της να παρατηρηθούν αδυναμίες ή σφάλματα, να εκδοθεί με Υπουργική Απόφαση για να είναι πιο εύκολες μελλοντικές διορθωτικές αλλαγές.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ

Σε συνέχεια της Απόφασης της Γ.Σ. των Προέδρων των ΕΛΜΕ στις  05-01-2011,  το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταθέτει στις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ το ακόλουθο πρόγραμμα Δράσης:

 

  • 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 30-03-2011 (σε συνεννόηση με ΔΟΕ) με προσθήκη στα αιτήματα αιχμής : να αποσυρθεί η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τις Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις σχολικών μονάδων
  • Εξουσιοδότηση για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, σε περίπτωση που κατατεθεί νομοσχέδιο που θίγει τις αμοιβές των εκπαιδευτικών ή τα ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα.
  • Νέα ΓΣ των Προέδρων των ΕΛΜΕ αμέσως μετάγια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, με ποικίλες μορφές δράσης και σε συντονισμό με άλλες ομοσπονδίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

 

Παράλληλα αποφασίσθηκε:

  • Πραγματοποίηση συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και τις ΔΔΕ όλης της χώρας, την Παρασκευή 18-03-2011 και ώρα 12:30 μμ για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων. Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που θα συμμετάσχουν το ΔΣ της ΟΛΜΕ κηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας (12-2μμ για τον πρωινό κύκλο και 2-4μμ για τον απογευματινό κύκλο).
  • Να αναρτηθούν μαύρες σημαίες και πανό διαμαρτυρίας στα σχολεία που συγχωνεύονται ή καταργούνται.
  • Να ζητηθεί από την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ κήρυξη απεργίας (με ενδεικτική ημερομηνία στις 13-04-2011) καθώς και απογευματινό συλλαλητήριο πριν τη σύνοδο κορυφής στις 25 Μαρτίου

 

ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην συγχώνευση ή κατάργηση 1933 σχολικών μονάδων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα με την απόφαση αυτή συγχωνεύονται ή καταργούνται 410 σχολικές μονάδες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύνολο 3185 (1895 Γυμνάσια και 1290 Γενικά Λύκεια) δηλαδή το 13% των σχολείων.

Με την απόφαση αυτή τυπικά και ουσιαστικά η κυβέρνηση κήρυξε σε διωγμό τη δημόσια εκπαίδευση. Επιβάλλει την πολιτική του ΔΝΤ  στο δημόσιο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουμε πως δεν θα ανεχτούμε να θυσιάζεται η δημόσια εκπαίδευση στην πολιτική της διάλυσης των κοινωνικών αγαθών που επιβάλλει το ΔΝΤ και η τρόικα.

Τα «παιδαγωγικά» κριτήρια που επικαλείται η Υπουργός Παιδείας στην πραγματικότητα  είναι μόνο λογιστικά και οικονομικά. Όμως η εκπαίδευση δεν είναι οι αριθμοί. Η σχολική ζωή δεν είναι ασκήσεις επί λογιστικού χάρτου στις οποίες επιδίδονται το τελευταίο διάστημα  τόσο η πολιτική ηγεσία όσο και οι διορισμένοι περιφερειακές διευθυντές εκπαίδευσης.

Σε καμιά περίπτωση δεν είναι αρκετή η «κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να μην ξεπερνά τα 25 + 10% στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Αυτή η διακήρυξη υπήρχε και την φετινή χρονιά αλλά στην πραγματικότητα υπήρξαν εκατοντάδες τμήματα πάνω και από αυτούς τους αριθμούς, όπως αποκάλυψε η ενδεικτική έρευνα της ΟΛΜΕ. Αυτό που απαιτείται είναι να γίνει τώρα επιτέλους νομοθετική ρύθμιση ώστε το ανώτατο όριο να είναι οι 25 μαθητές ανά τμήμα, οι 20 στις κατευθύνσεις του Γεν. Λυκείου και στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και οι 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.

Αποδοκιμάζουμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τον αδιαφανή τρόπο με το οποίο προχώρησε όλη αυτή τη διαδικασία, αγνοώντας στις περισσότερες περιπτώσεις την τοπική κοινωνία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, ακόμα και τις τοπικές δημοτικές αρχές, όπως αυτό ρητά προβλέπεται ακόμα και από την ισχύουσα νομοθεσία (ν.1566/85). Είναι χαρακτηριστικό πως στο μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, την Αθήνα, όπου 36 σχολεία συγχωνεύονται ή καταργούνται δεν έγινε καν η συζήτηση στο Δημοτικό της Συμβούλιο!!

Ο οδοστρωτήρας αυτής της πολιτικής έφτασε στο σημείο να καταργεί σε ορισμένες περιοχές πάνω από το 30% ή και το 40% των σχολείων (π.χ. Σέρρες, Καρδίτσα, Πρέβεζα, Τρίκαλα).

Αποδοκιμάζουμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου γιατί αθέτησε τις υποσχέσεις της προς το ΔΣ της ΟΛΜΕ, ότι θα δοθούν στο ΔΣ για συζήτηση οι τελικές προτάσεις του Υπουργείου. Οι υποσχέσεις αυτές διατυπώθηκαν τόσο στη συνάντηση που στις 28-2-2011 με την Υφυπουργό κα Χριστοφιλοπούλου, όσο και δημόσια σε τηλεοπτική συζήτηση από την Υπουργό κα Διαμαντοπούλου με τους προέδρους των δυο ομοσπονδιών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ).

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς μέσα από τις ΕΛΜΕ και σε συνεργασία με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και όλο το λαό σε κινητοποίηση με στόχο να ακυρώσουμε αυτή την απόφαση του Υπουργείου.

Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που οργανώνονται στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, την Παρασκευή 18-03-2011 στις 12:30 μμ για τις συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων. Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων που θα συμμετάσχουν το ΔΣ της ΟΛΜΕ κήρυξε 2ωρη στάση εργασίας (12-2μμ για τον πρωινό κύκλο και 2-4μμ για τον απογευματινό κύκλο).

Καλούμε τις ΕΛΜΕ να αναρτήσουν μαύρες σημαίες και πανό διαμαρτυρίας στα σχολεία που συγχωνεύονται ή καταργούνται.

 

Η Εducation Ιnternational (Ε.Ι.) συμπαραστέκεται στον αγώνα των Ελλήνων εκπαιδευτικών


(Από την ιστοσελίδα της Ε.Ι. – Διεθνoύς Συνομοσπονδίας τωνΕκπαιδευτικών

http://www.ei-ie.org/en/news/show.php?id=1538&theme=rights&country=greece )

[2011-02-25] Ελλάδα: Οι Εκπαιδευτικές οργανώσεις ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Η ΟΛΜΕ και η ΔΟΕ διαμαρτύρονται για τα μέτρα λιτότητας που καταστρέφουν την εκπαίδευση με την πραγματοποίηση 48ώρης απεργίας.

Με νέα ανοιχτή επιστολή προς την Ε.Ι. και τις αδελφές εκπαιδευτικές ενώσεις σε όλη την Ευρώπη, η ΟΛΜΕ καταγγέλλει τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που έχουν επιβληθεί στον λαό και στρέφονται κατά του τομέα της εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Δημήτρης Πεππές, δήλωσε ότι «οι περικοπές των μισθών, η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και η υποβάθμιση όλων των δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών» είναι μερικά από τα μέτρα που με πρόσχημα την οικονομική κρίση έχουν επιβάλλει η κυβέρνηση σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Γενικός γραμματέας της ΟΛΜΕ, Νίκος Παπαχρήστος, τόνισε ότι οι επιπρόσθετοι παράγοντες όπως οι «οι αρνητικές αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες, οι συγχωνεύσεις και το κλείσιμο των σχολείων, η προετοιμασία για ένα σχολείο με επιχειρησιακό προσανατολισμό και με κατεύθυνση προς την αγορά εργασίας, δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα σε όλη τη χώρα.» Η ΟΛΜΕ έδειξε ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2011, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση θα είναι χειρότερες από το προηγούμενο κατώτατο επίπεδο αγγίζοντας το 2.75% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Η ΟΛΜΕ εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει τις αλλαγές που θα εφαρμόσει στον τομέα της εκπαίδευσης, παρά την αντίθεση των εκπαιδευτικών. Η ΟΛΜΕ απορρίπτει επίσης τις προσπάθειες της κυβέρνησης να εκμεταλλευτεί τις πλατφόρμες του κοινωνικού διαλόγου ως ένδειξη «άσκησης διαβούλευσης».  Αντιθέτως, η ΟΛΜΕ, οργάνωση-μέλος της Ε.Ι., διερωτήθηκε για ποιο λόγο το Υπουργείο Παιδείας αρνείται να συναντήσει το Διοικητικό της Συμβούλιο και να συζητήσει τις συγκεκριμένες προτάσεις μαζί του με διαφανή και αξιόπιστο τρόπο.

Η ΟΛΜΕ υπογράμμισε ότι «παρόμοιες πολιτικές εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν  σε όλη την Ευρώπη (ειδικά στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου) με την Ελλάδα να αποτελεί το σημείο εκκίνησης». Η ΟΛΜΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση από όλες τις ομοσπονδίες, σε όλη την Ευρώπη, με την ΕΙ να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον αγώνα αυτό.

Στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΕΙ, το Γραφείο της ETUCE προγραμματίζει τη συζήτηση της κατάστασης στην Ελλάδα στη συνεδρίασή του στις Βρυξέλλες-Βέλγιο, στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ε.Ι. θα συνεχίσει τις εκκλήσεις προς τους ηγέτες της Ελλάδας και της Ευρώπης να σεβαστούν τους βασικούς εθνικούς και διεθνείς κανόνες εργασίας όπως οι συλλογικές συμβάσεις και  οι διαπραγματεύσεις. Πρέπει επίσης να σταματήσουν τις περικοπές στον προϋπολογισμό του δημοσίου τομέα, και να κατανείμουν τους οικονομικούς πόρους ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε δημόσια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας προκειμένου να επιταχυνθεί η οικονομική ανάκαμψη, και να επιτευχθεί η Εκπαίδευση για όλους.

 

Ψήφισμα συμπαράστασης στους μετανάστες και πρόσφυγες απεργούς πείνας

Ψήφισμα συμπαράστασης του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ

Συγκέντρωση στις 23 Φεβρουαρίου

Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Η ΕΛΜΕ ΛΗΜΝΟΥ & ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ

σας καλούν στη συγκέντρωση

ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική,

ενάντια στην πολιτική διάλυσης της δημόσιας υγείας,

ενάντια στη πολιτική κατάργησης της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης,

ενάντια στην αντι-εμπορική πολιτική

του μνημονίου και της κυβέρνησης,

την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

στην Πλατεία ΟΤΕ, στις 11.30 π.μ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ


Αγαπητές Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Βιώνουμε καθημερινά όλο και περισσότερο τις συνέπειες της παράλογης και αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της τρόικας. Οι ιθύνοντες επιχειρούν να φορτώσουν την κρίση του συστήματος στις πλάτες των εργαζομένων αμφισβητώντας δικαιώματα και ξεθεμελιώνοντας κατακτήσεις ενός ολόκληρου αιώνα. Η επιδρομή στις μισοάδειες τσέπες μας δε λέει να τελειώσει, ενώ ό,τι είναι δημόσιο πλασσάρεται ως επιζήμιο για το κοινωνικό σύνολο τη στιγμή που οι μίζες και η απληστία του κεφαλαίου καλά κρατούν.

Κι όμως, συνάδελφοι, αυτή η πολιτική της «σοσιαλιστικής» κυβέρνησης και των προθύμων συμμάχων της (εντός κι εκτός Ελλάδας) δεν είναι μονόδρομος ∙ τη στιγμή μάλιστα, που βασικοί της συντελεστές, επιχειρούν μάταια με παραπλανητικές εξεταστικές επιτροπές να αποσείσουν τις τεράστιες ευθύνες του πολιτικού προσωπικού για το δημοσιονομικό χάλι και τα σκάνδαλα. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι μονόδρομος η λογική που λέει ότι πρέπει η παιδεία, η υγεία, η συγκοινωνία, να πληρώσουν τις απαιτήσεις των δανειστών μας και να κορέσουν τις επιθυμίες των άπληστων τραπεζών και των πολυεθνικών.

Το Υπουργείο Παιδείας επιδίδεται σε μια εναγώνια προσπάθεια να μας πείσει για τον «παιδαγωγικό» χαρακτήρα των ρυθμίσεων, που προωθεί. Ισχυρίζεται  ότι είναι παιδαγωγικά ορθός ο αριθμός των 30 μαθητών ανά τμήμα σε συγχωνευμένα μεγάλα σχολεία (κι ας προβλέπει ο ν.1566/85 σχολεία με 9 τμήματα το πολύ). Επιθυμεί καθηγητές με αυξημένο ωράριο, χωρίς αρμοδιότητες (πέραν βεβαίως της μετατροπής τους σε γραφιάδες), με περιορισμούς στο δικαίωμα της μετάθεσης, κακοπληρωμένους και χωρίς επιμόρφωση. Καθηγητές ευάλωτους στο ιδιαίτερο, αναγκασμένους να πληρώσουν βασικές ιατρικές εξετάσεις και υποχρεωμένους να δουλεύουν μέχρι τα βαθιά γεράματα για μια σύνταξη που θα ταιριάζει σε εξαθλιωμένους. Εκεί άλλωστε οδηγούν η χρόνια καταλήστευση των ασφαλιστικών μας ταμείων και το νέο μισθολόγιο – φτωχολόγιο, που θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο το δικαίωμά μας να ζούμε αξιοπρεπώς.

Αν ένα τέτοιο σχολείο ονειρεύεται η κυβέρνηση, χωρίς  επιπλέον δημόσια χρηματοδότηση και με ελαστικές σχέσεις εργασίας, τότε είναι δεδομένο ότι προετοιμάζει τους αυριανούς πολίτες για έναν εφιάλτη. Οι ισχυροί χρειάζονται νέους χωρίς όνειρα και δικαιώματα για μια αξιοπρεπή ζωή.

Σ’ αυτόν τον ολισθηρό μονόδρομο δεν μπορούμε παρά να αντιτάξουμε το δικό μας μεγάλο «ΌΧΙ». Απαιτούμε λοιπόν να φύγει η τρόικα από τη χώρα μας (μαζί με όσους τη στηρίζουν) και ενώνουμε τη φωνή μας με τους άλλους εργαζόμενους που μάχονται με τον ίδιο σκοπό. Ταυτόχρονα συμμετέχουμε στο νέο προσκλητήριο για την υπεράσπιση της δημόσιας Παιδείας. Η εκπαίδευση δεν είναι εμπόρευμα για να πουλιέται σε όσους μπορούν να το αγοράσουν. Είναι δικαίωμα, που αφορά όλα τα παιδιά, όποια κι αν είναι η κοινωνική και πολιτισμική τους προέλευση.

Για να μπορούμε να κοιτάμε τους μαθητές μας στα μάτια, ήρθε η ώρα ν’ αγωνιστούμε για το μέλλον μας αλλά και για το μέλλον της νεώτερης γενιάς.

Αξίζουμε μια καλύτερη τύχη – και εμείς και το Δημόσιο Σχολείο.

Είμαστε να αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει.

Όλοι μαζί στον αγώνα που αρχίζει!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 22 – 23 ΦΛΕΒΑΡΗ

ΜΑΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΚΥΦΤΟΙ

ΑΣ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΜΕ!

Για την ανάθεση μισθοδοσίας από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου σε ιδιώτη

Επιστολή προς κ. Κοντάρα